فانوس - مأخذ نامگذاری سُوَر قرآن2

تا شقایق هست زندگی باید کرد...

تا شقایق هست زندگی باید کرد...

فانوس - مأخذ نامگذاری سُوَر قرآن2 تا شقایق هست زندگی باید کرد...

51- سوره ذاریات به معنی پراکنده کنندگان مانند بادها، ابرها، ملائکه، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

52- سوره طور نام کوهی است، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.


53- سوره نجم  به معنی ستاره، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

54- سوره قمر به معنی ماه (در این سوره موضوع شقُّ القمر بیان شده است)، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

55- سوره الرّحمن از صفات خداوند-بسیار بخشنده، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

56- سوره واقعه یکی از نامهای قیامت است به معنی واقع شونده، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

57- سوره حدید به معنی آهن، مأخذ نامگذاری آیه 25 سوره است.

58- سوره مجادلة  به معنی گفتگو کردن (در این سوره موضوع گفتگوی زنی با پیامبر در مورد شوهرش بیان شده است)، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

59- سوره حشر به معنی جمع کردن، راندن (راندن یهودیان بنی النضیر از حوالی مدینه در این سوره آمده است) ، مأخذ نامگذاری آیه 2 سوره است.

60- سوره ممتحنة به معنی کسی که مورد آزمایش واقع شده، آزمایش شده (موضوع زنانی که مسلمان شده بودند و شوهران کافر خود را در مکه رها کرده و در مدینه به پیامبر اسلام (ص) پناهنده می شدند در این سوره آمده است)، مأخذ نامگذاری آیه 10 سوره است.

61- سوره صف به معنی ردیف ایستاده، صف به صف ایستادن، مأخذ نامگذاری آیه 4 سوره است.

62- سوره جمعة نماز جمعه در این سوره بیان شده است، مأخذ نامگذاری آیه 9 سوره است.

63- سوره منافقون جمع منافق، آدم دورو ( در این سوره از منافقان و توطئه آنان علیه مسلمانان سخن گفته است)، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

64- سوره تغابن به معنی پشیمانی، مغبون کردن، یکی از نامهای قیامت است، مأخذ نامگذاری آیه 9 سوره است.

65- سوره طلاق در این سوره قسمتی از احکام طلاق و سفارش درباره زنان آمده است، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

66- سوره تحریم به معنی حرام کردن (و منظور از آن خطاب خداوند به پیامبر است که چرا چیزی را که خداوند بر تو حلال ساخته بر خود حرام می کنی)، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

67- سوره مُلک به معنی پادشاهی، پادشاهی و اقتدار خداوند است زیرا تصرف در کارها تنها به دست قدرت اوست، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

68- سوره قلم به معنی قلم، ابزار نوشتن، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

69- سوره حاقّة به معنی حقّانیت وقایع و به حق رسی، از نامهای قیامت است (زیرا جمیع حوادث قیامت وقوعش واجب و حق است)، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

70- سوره معارج به معنی نردبان ها و جاهای بالا رفتن است، مأخذ نامگذاری آیه 3 سوره است.

71- سوره نوح نام یکی از پیامبران الهی است، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

72- سوره جن به معنی موجودات ناپیدا (در این سوره موضوع ایمان آوردن عده ای از اَجِنّه به پیامبر مطرح شده است)، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

73- سوره مزّمّل به معنی گلیم بر خود پیچیده (منظور پیامبر اسلام صلّی الله علیه و آله است)، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

74- سوره مدّثّر به معنی رداء یا گلیم بر خود پیچیده (منظور پیامبر اسلام صلّی الله علیه و آله است)، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

75- سوره قیامة به معنی رستاخیز، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

76- سوره دهر(انسان) به معنی روزگار، زمانه، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

77- سوره مرسلات به معنی فرستاده شدگان (منظور ملائکه یا بادها است)، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

78- سوره نبأ به معنی خبر (منظور خبر روز قیامت است)، مأخذ نامگذاری آیه 2 سوره است.

79- سوره نازعات به معنی فرشتگانی که مأمور گرفتن جانها هستند، کشندگان،مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

80- سوره عبس به معنی روی ترش نمودن (منظور شخص نابینایی است که حضور پیامبر آمد و شخصی روی در هم کشید که در این سوره آمده است)، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

81- سوره تکویر به معنی درهم پیچیدن (منظور این است که خداوند روشنایی را از خورشید می گیرد و این پیش در آمد قیامت است)، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

82- سوره انفطار به معنی شکافته شدن (منظور شکافته شدن و از هم گسستن آسمان است که پیش درآمد قیامت است)، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

83- سوره مطفّفین به معنی کم فروشان (در این سوره از کم فروشی نکوهش شده است)، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

84- سوره انشقاق به معنی شکافته شدن (از هم گسستن آسمانها و جاذبه های آن است که خبر از قیامت می دهد)، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

85- سوره بروج به معنی برج ها، یا ستاره های بزرگ، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

86- سوره طارق به معنی ظاهر شونده، ستاره درخشان، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

87- سوره اعلیٰ به معنی برتر (یعنی پروردگار برتر است از هر چه تصور شود)، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

88- سوره غاشیة به معنی فروگیرنده، بیهوش کننده، همه گیر (یکی از نامهای قیامت است)، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

89- سوره فجر به معنی شکافته شدن، بامداد، صبح، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

90- سوره بلد به معنی شهر، منظور شهر مکه است، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

91- سوره شمس به معنی آفتاب، خورشید، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

92- سوره اللَّیل به معنی شب، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

93- سوره الضُّحیٰ به معنی صبحگاه، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

94- سوره انشراح به معنی گشاده شدن (منظور این است که خداوند سینه و دل پیامبر را گشاده نمود و وسعت بخشید)، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

95- سوره تین به معنی انجیر، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

96- سوره علق به معنی خون بسته، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

97- سوره قدر به معنی اندازه، شب قدر، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

98- سوره بیّنة به معنی دلیل آشکار، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

99- سوره زلزال به معنی لرزش زمین، تکان دادن که از علامت های قیامت نیز می باشد، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

100- سوره عادیات به معنی اسب های دونده، ممکن است اشاره به رفتن حضرت علی علیه السلام به غزوه ذات السلاسل باشد، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

101- سوره قارعة به معنی کوبنده، یکی از نامهای قیامت است، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

102- سوره تکاثر به معنی مباهات و فخر نمودن به مال بسیار و قوم بسیار (کفار قریش برای فخر فروشی به کثرت خویش قبرهای قبیله خود را نیز می شمردند و به حساب می آوردند)، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

103- سوره عصر به معنی زمانه، نماز عصر، عصر و زمان رسول اکرم صلّی الله علیه و آله یا امام عصر(عج)، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

104- سوره هُمزة به معنی غمّاز و عیب جو، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

105- سوره فیل به معنی فیل (منظور سپاه ابرهه است که برای خراب کردن خانه خدا از یمن به طرف مکه حرکت کرد و نابود شد)، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

106- سوره قُریش نام قبیله ای که حضرت محمّد صلّی الله علیه و آله از آن قبیله بود، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

107- سوره ماعون به معنی زکات، مأخذ نامگذاری آیه آخر سوره است.

108- سوره کوثر به معنی خیر کثیر، حوضی در بهشت یا فاطمه زهرا سلام الله علیها، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

109- سوره کافرون مراد از کافران در اینجا کافران قریش است که پیشنهادی به پیامبر صلّی الله علیه و آله دادند و پذیرفته نشد، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

110- سوره نصر به معنی یاری کردن، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

111- سوره مسد(لهب) ابولهب که از دشمنان پیامبر (ص) در مکه بود، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

112- سوره اخلاص به معنی پاک و خاص کردن (منظور پاک و خاص کردن معتقدات از هر گونه شرک)، مأخذ نامگذاری اسم آن از معنای سوره گرفته شده است.

113- سوره فلق به معنی شکافتن، سپیده دم، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است.

114-  سوره  ناس  به معنی مردم، مأخذ نامگذاری آیه اول سوره است
طبقه بندی: قرانی،
برچسب ها: زیبایی های قران،

تاریخ : پنجشنبه 27 اسفند 1394 | 03:52 ب.ظ | نویسنده : پردیس | نظرات
.: Weblog Themes By Slide Skin:.
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات